சனி, டிசம்பர் 15, 2012

NATIONAL TALENT EXAM MODEL QUSTIONI.            rupahd tpilia Nju;e;njL:-
1.    fly; kl;lj;jpd; mstpy; tspkz;ly mOj;jj;jpd; kjpg;G
     1)10 N/m2          2)10,000 N/m2             3)1,00,000 N/m2                        4)1000 N/m2
2.           jkpofj;jpd; new;fsQ;rpak; vJ?
     1)jQ;rhT+u;   2)kJiu          3)nrd;id              4)Nfhit
3.    nghUe;jhjJ vJ?
     1)lhy;Ngd;   2)nkl;lhf;Nshu;  3)ilFNshNuh gPdhf;]pmrpbr; 4)vupj;Nuhikrpd;
4.    nghUe;jhjJ vJ?
     1)nghq;fy;   2)gpF         3)jPghtsp                 4)kfd;ah
5.    jiyikr;Rug;gp ?
     1)gpl;A+l;lup   2)ijuha;L      3)fizak;                4)mluPdy;
6.    ,d;Rypd; Fiwghl;bdhy; tUk; Neha;
     1),uj;jf;nfhjpg;G   2)ePupopTNeha; 3),jaNeha;  4)fha;lu;
7.    mf;Nuhnkf;fhyp vd;gJ
     1)rj;JFiwghL    2)czTf;FiwghL  3)`hu;Nkhd;FiwghL      4)fz;Fiw
8.    mNahbd; vjpypUe;J ngwg;gLfpd;wJ?
     1)ePyg;ghrp   2)gr;irg;ghrp 3)rptg;Gg;ghrp 4)gOg;Gg;ghrp
9.    ikf;fhyh[p vd;w gbg;G vijg;gw;wpaJ?
     1)itu];    2)ghf;Bupah   3)G+Q;ir    4)ghrpfs;
10.   ghf;Bupah fz;lwpag;gl;l Mz;L ?
     1)1765      2)1576      3)1675      4)1756
11.   capupay; Jg;Guthsu;fs; vd;git
     1)ghrpfs;    2)itu];fs; 3)ghf;Bupahf;fs;    4)nfhRf;fs;
12.   tpsk;guq;fspy; gad;gLk; xspUk; Foy; tpsf;Ffspy; gad;gLk; thA ?
     1)epahd;     2)Mu;fhd;    3)fpupg;lhd;   4)Mf;]p[d;

13.   ePr;ry; Fsj;ij Rj;jkhf itf;f gad;gLk; thA
     1)iel;u[d;  2)i`l;u[d; 3)FNshupd;   4)Mf;]p[d;
14.   epyeLf;fj;jpid msf;f cjTtJ
     1)fpNyhfpuhk;      2)Nkhy;          3)Nubad;         4)upf;lu;
15.   xspr;nrwptpd; FwpaPL
     1)m                      2)rc                     3)rcol                 4)rcd
16.   10 nlrpyp vd;gJ
     1)100 kpyp   2)10000 kpyp 3)1000 kpyp  4)100000 kpyp
17.   xU jputj;jpd; kPJ tpir 4kP2 gug;gpy; nray;gLfpd;wJ.moj;jk; 25 ep/kP2 vdpy;      tpirapd; kjpg;G?  
     1)29epA+l;ld;.      2)21epA+l;ld;       3)6.25epA+l;ld   4)100 epA+l;ld;
18.   tspkzly mstpid msf;f gad;gLk; fUtp
     1)nju;NkhkPl;lu;     2)ph kPl;lu;  3)ghukhdp   4)Nyf;NlhkPl;lu;
19.   ghjurkhdp cUthd Mz;L
     1)1643      2)1463      3)1346      4)1634
20.   2kP cauKs;s njhl;bapd; mbg;gFjp mOj;jk; 16000ep/kP2 vdpy; 1kP Moj;jpy;      mOj;jk;
      1)16000 ep/kP2     2)32000 ep/kP2      3)8000 ep/kP2      4)4000 ep/kP2
21.   Kjy; ghdpgl; Nghu;
     1)fpgp 1526   2) fpgp 1562  3) fpgp 1506  4) fpgp 1536
22.   mf;gu; mitapy; murit fiyQuhf ,Ue;jtu;
     1)Jf;sf;    2)njdhypuhkd;     3)gPu;ghy;     4)jhd;Nrd;
23.   Gue;ju; cld;gbf;if Mz;L
     1) fpgp 1655  2) fpgp 1665  3) fpgp 1565  4) fpgp 1776
24.   gP\;th vd;gtu;
     1)Kf;fpa mikr;ru; 2)epjpmikr;ru;  3)ntspAwT mikr;ru;  4)gpujkmikr;ru;
25.   Mq;fpy fpof;fpe;jpa fk;ngdp njhlq;fpa Mz;L
     1) fpgp 1644  2) fpgp 1600  3) fpgp 1654  4) fpgp 1699
26.   Mg;gpupf;fhtpd; njd;Kid ,t;thW miof;fg;gLfpwJ
     1)fly;Kid      2)kioKid      3)Gay;Kid      4)la];Kid

27.   myfhghj; cld;gbf;ifahy; KbTf;F te;jJ
     1)gpsh]pg;Nghu;     2)myfhghj;Nghu;    3)gf;]hu;Nghu;      4)fu;dhlfNghu;
28.   fhw;wpd; Mw;wiy mjpfkhf gad;gLj;Jk; fz;lk;
     1)Mrpah         2)Mg;gpupf;fh      3)INuhg;gh        4)tlmnkupf;fh
29.   l;uhd;];thy; vd;gJ
     1)jq;ftay;       2)itutay;       3)epyf;fuptay;     4)vz;iztay;
30.   mZrf;jp vupnghUis mjpfkhf gad;gLj;Jk; ehL
     1),e;jpah         2)mnkupf;fh       3)gpuhd;R         4)Mg;gpupf;fh
31.   cyfpd; kpfg;ngupa ePu; kpd;rf;jp epiyak;
     1)gf;uheq;fy;      2)Nkl;^u;         3)Kg;gs;sj;jhf;F   4)igf;fh
32.   cyfpy; mjpf msT #upa Mw;wiy cw;gj;jp nra;Ak; ehL
     1)u\;ah          2),q;fpyhe;J      3)<uhd;           4)n[u;kdp
33.   Mg;gpupf;fh::gpf;kpf;fs;::fdlh::?
     1)mnkupz;bad;    2)fdbad;        3)v];fpNkh];      4)[hu;th];
34.   Nlhd;Nyrhg;
     1)MW            2)fly;           3)Vup             4)Fsk;
35.   ikf;fh::iel;Nul;::Rz;zhk;Gf;fy;:: ?
     1)jfuk;          2)epyf;fup         3),Uk;G          4)fe;jfk;
36.   nghUe;jhJ vJ?
     1)Nkf;dill;      2)N`kill;       3)ypNkhidl;      4)ypf;idl;
37.   fhdh ehl;by; kpFjpahf cw;gj;jpahFk; cNyhfk;
     1)jfuk;          2)jq;fk;          3)nrk;G          4)mYkpdpak;

38.   ,e;jpahtpd; mq;fPfupf;fg;gl;l nkhopfs;
     1)18       2)20       3)22       4)16
39.   ,yf;fpaq;fspd; f&T+yk;
     1),yq;if   2),e;jpah    3)mnkupf;fh  4)rPdh
40.   Njrpa xUikg;ghl;Lj;jpdk;
     1)etk;gu; 14       2)etk;gu; 17       3)etk;gu; 9       4)etk;gu; 19

41.   a =  , b=  vdpy; -f;F ,ilg;gl;l xU tpfpj KW vz;
     1)         2)         3)         4)   
42.    ÷ (  ×  )  = ?
               1)2                     2)                    3)5                    4) 22  
43.         83 × 8-3 = ?
               1)0                       2)64                    3)1                       4)86
44.         a(x-y)z  × a(y-z)x  × a(z-x)y  = ?
               1)a3                     2)0                       3)axyz                  4)a0
45.         3x = 81 vdpy; 3x/2 = ?
               1)81/2               2)27                    3)3                       4)9
46.         1+3+7+9+11+13+15+17=?
               1)101                 2)18                    3)9                       4)81
47.         112 = 121 , 1012 = 10201 vdpy; 10012 = ?
               1)10021            2)102001         3)1002001      4)121000
48.         200 I vjdhy; ngUf;fpdhy; KOtu;fkhFk; ?
     1)5        2)4        3)2        4)3

49.   3250 ypUe;J ve;j rpwpa vz;iz fopf;f KOtu;fkhFk; ?
     1)2        2)1        3)4        4)3
50.   xU rJuj;jpd; gug;gsT 441rju kPl;lu;fs; vdpy; gf;f msit fhz;f.
     1)12kP       2)21kP       3)12nrkP     4)21rkP
51.    =?
               1)1728              2)72                    3)12                    4)7
52.             = ?
               1) 8                      2) 0.256            3)0.8                   4)0.08
53.         xU fdrJuj;jpd; fdmsT 64 fnrkP vdpy; mjd; gf;f msT ?
     1) 6 fnrkP  2) 4 fnrkP 3) 8 fnrkP  4) 32 fnrkP  

54.         2.14829 vd;w jrkvz;iz 4 jrk ,lj;jpUj;jkhf vOJ.
     1)2.14      2)2.148      3)2.1482     4)2.1483
55.   πr2  = 64 rkP vdpy; fhy;tl;lj;jpd; gug;gsT ?
     1)  32    rkP         2)128  rkP         3)16     rkP         4)8 rkP
56.         xU tl;lj;jpd; tpl;lk; 84 nrkP vdpy; > fhy;tl;l gug;gsT ?
     1)150 nrkP   2)120 nrkP   3)21 nrkP    4)42 nrkP
57.   miutl;l tbt G+q;fhtpd; Muk; 21kP. mjw;F Rw;wp Ntypaikf;f ` 5 tPjk;      vt;tsT nrythFk; ?
     1) `540        2) `105       3) `270       4) `42
58.                    A                               D
                           2                                             glj;jpy; AD =   2cm  , CD = 4cm vdpy;     gug;gsT ?
                              B            C 
     1) 11.14 nrkP2      2)111.4nrkP2  3) 8 nrkP2  4) 6nrkP2  
59.   fhy;tl;lj;jpd; ikaf;Nfhzk;
     1)1000           2)900       3)1800      4)3600
60.   xU tl;lj;jpd; Muk; r kP  vdpy; gug;gsT vt;tsT ?
     1) r 2kP2     2)π r 2kP2     3)π kP 4) r × r kP2

MENTAL  ABILITY TEST
tpLgl;l ,lq;fis epug;G.

1.         5, 10, 13, 26, 29, 58, 61, (?)

(1) 64                           (2) 122                         (3) 125                         (4) 128

2.         13, 17, 19, 23, 29, 31, (?), 41

(1) 33                           (2) 37                           (3) 39                           (4) 35

3.         3, 7, 6, 5, 9, 3, 12, 1, (?), –1

(1) 3                             (2) 4                             (3) 13                           (4) 15


4.                0, 2, 6, 12, (?), 30

(1) 25                           (2) 27                           (3) 16                           (4) 20


5.         16, 33, 65, 131, (?), 523

(1) 261                         (2) 521                         (3) 613                         (4) 721

nfhLf;fg;gl;Ls;s njhlupy; cs;s xU jtwhd cWg;gpid fz;lwp


6.                10, 14, 16, 18, 21, 24, 26

(A) 18                          (B) 21                           (C) 24                           (D) 26

7.                6, 9, 15, 21, 24, 28, 36

(A) 21                          (B) 24                           (C) 28                           (D) 30

8.                0, 9, 26, 65, 125, 217, 342

(A) 9                            (B) 125                         (C) 65                           (D) 342

9.                5, 10, 17, 28, 42, 58, 77

(A) 42                          (B) 28                           (C) 58                           (D) 17

10.             1, 6, 40, 120, 360, 720, 720

(A) 120                         (B) 1                             (C) 6                            (D) 40

tpLgl;l ,lj;jpw;fhd Mq;fpy vOj;J tupiria fz;lwp.
.

11.       GIK, EGI, (?), ACE, YAC

(A) ECG                       (B) CEG                       (C) GCE                       (D) EGC

12.       ABYZ, ADWZ, (?), AHSZ

(A) AFUZ                     (B) AUFZ                      (C) ZFUA                      (D) ZUFA

13.       OBDR, (?), SZBV, UYAX, WXZZ

(A) WUWZ                   (B) YTVB                      (C) ASVD                     (D) QACT

14.       VTRP, NLJH, FDBZ, XVTR, (?)

(A) JLPN                      (B) LJPN                      (C) NPLJ                      (D) PNLJ

15.        BDFH, DFHJ, (?), HJLN, JLND

(A) JLNR                      (B) FHJL                      (C) JLNR                      (D) HJLN